Loading...

Què significa formar part de l’HPH Catalunya?

L’oportunitat de poder treballar i compartir la implementació dels conceptes, principis i estàndards de Promoció de la Salut amb d’altres companyes d’altres centres sanitaris,  a fi de millorar la salut de ciutadans/pacients/families, professionals sanitaris i societat en general.

Formar part de l’HPH Catalunya vol dir que el centre es compromet a:

  • Donar suport als principis de la OMS i de la Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH International), pel que fa a la implementació dels principis, estratègies i polítiques de l’HPH International i a la implementació dels estàndards de Promoció de la Salut (PS) de l’OMS.
  • Desenvolupar una política de PS en el Centre i donar suport a les línies d’acció de l’HPH International amb l’objectiu d’afavorir la introducció de la PS en la cultura organitzacional de l’hospital/servei de salut.

  • Nomenar una persona responsable de la coordinació del hospital/centre amb l’activitat de l’HPH Catalunya i de les activitats de PS del Centre.

  • Compartir informació i experiències a nivell nacional i internacional, per exemple desenvolupament de PS, bones pràctiques, implementació d’estàndards/indicadors.

  • Pagar la quota anual establerta per l’HPH International, per a la coordinació de l’HPH Catalunya i la de l’HPH International.

Inscripció:

Per formar part de l’HPH Catalunya cal que el Centre interessat s’adreci Secretaria de l’HPH Catalunya per a comunicar la seva petició. Per formalitzar la inscripció cal complimentar i signar els documents que adjuntem.

envair mail

1. Petició

Enviar la petició mitjançant escrit signat pel responsable del Centre a la Càtedra de promoció de la Salut, secretaria de l’HPH Catalunya (email): promociodelasalut@promociodelasaluthph.cat

envair mail
Carta d’adhesió

2. Carta d’adhesió

Emplenar  la carta d’adhesió amb les dades de la vostra institució (català).

Carta d’adhesió
Letter of Intent

3. Letter of Intent

Emplenar la “Letter of Intent” (anglès) que ha d’anar signada per la direcció general o la gerència del vostre centre.

Letter of Intent

La petició serà presentada per a la seva aprovació en una reunió ordinària de la Comissió Permanent de l’HPH Catalunya.

Una vegada acceptada, caldrà fer el pagament de la quota anual d’adhesió que és de 500 euros (200 euros per l’HPH Catalunya i 300 € per l’HPH International). En el cas dels centres d’assistència primària la quota establerta per l’HPH Catalunya és de 75 €.

La documentació correctament emplenada i signada, així com el comprovant de pagament, serà tramitada des de la secretaria de l’HPH Catalunya a la secretaria de l’HPH International a Copenhaguen per al seu coneixement i vist i plau.

Un cop ens retorni la documentació del secretariat de Copenhaguen, us enviarem el certificat d’adhesió a l’HPH International.

Per qualsevol dubte  restem a la vostra disposició:

Secretaria de l’HPH Catalunya

promociodelasalut@promociodelasaluthph.cat

Càtedra de Promoció de la Salut

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 – La Creueta – 17003  Girona

Tel.  +34 972 414 729     Fax 972 41 47 30