Loading...

Què és un Hospital Promotor de la Salut?

Un Hospital Promotor de Salut o un Centre Promotor de la Salut és aquell que, no només ofereix serveis integrals mèdics i infermers d’alta qualitat, sinó que també desenvolupa una identitat corporativa que abasta els objectius de la promoció de la salut, desenvolupa una estructura i una cultura organitzatives de promoció de la salut, inclosa la participació activa dels pacients i de totes les persones que hi treballen, es converteix en si mateix en un entorn físic que promou la salut i coopera activament amb la seva comunitat. (Glossari de promoció de la salut de l’Organització Mundial de la Salut, 1998).

Els hospitals promotors de salut i els centres promotors de la salut adopten accions destinades a promoure la salut dels seus pacients i famílies, del seu treballadors i de la comunitat on estan emplaçats i tracten activament de convertir-se en “organitzacions saludables“.

Principis fonamentals de la implementació de la promoció de la salut als hospitals i als centres promotors de la salut

1

Promoure la dignitat humana, l’equitat i solidaritat i l’ètica professional, reconeixent la diferència entre les necessitats, valors i cultures dels diferents grups poblacionals.

2

Estar orientats cap a la millora de la qualitat, el benestar dels pacients, de l’equip i familiars, la protecció de l’ambient i la realització del potencial per a convertir-se en una empresa amb capacitat d’aprenentatge.

3

Assumir la salut des d’una aproximació holística i no només en serveis curatius.

4

Proveir serveis de salut, de la millor forma possible a pacients i familiars, contribuint així al seu apoderament.

5

Emprar els recursos de forma eficient i assignar recursos sobre la base de la contribució per a la millora de la salut i la sostenibilitat.

6

Formar enllaços tan propers com sigui possible amb altres nivells del sistema de cura de la salut i la comunitat.

Centres membres de l’HPH Catalunya