Dolors Juvinyà –doc­tora en peda­go­gia, lli­cen­ci­ada en filo­so­fia i lle­tres i diplo­mada en infer­me­ría i psi­quia­tria– va diri­gir entre els anys 1994 i 1996 l’Escola d’Infer­me­ria de la UdG. Va ser la pri­mera infer­mera catedràtica de Cata­lu­nya i ara diri­geix la càtedra de pro­moció de la salut de la UdG, que es va posar en marxa el 2008 amb el suport de Dip­sa­lut. Les meda­lles Josep Tru­eta s’han lliu­ra­t el dia 29 de novembre en un acte cele­brat al Palau de la Gene­ra­li­tat.