Loading...

HPH Catalunya. Promoció de la Salut

La Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya) és una xarxa formada per centres del territori català que col·laboren per promoure el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

L’objectiu és arribar a tots els ciutadans i particularment als grups més vulnerables (infants, adolescents, gent gran i població amb risc social).

HPH Catalunya naixia l’any 2008 i l’any 2011 es constituïa com una associació científica sense ànim de lucre, una estructura organitzativa estable que ha permès des de llavors la implantació i concreció dels seus objectius a través d’un Pla Estratègic biennal.

L’HPH Catalunya segueix els principis de la promoció de la salut descrits a la Carta d’Ottawa i les recomanacions de Vienna d’Hospitals Promotors de la Salut.

 L’HPH Catalunya vol ser una entitat referent en promoció de la salut als centres sanitaris de Catalunya

Impulsar la incorporació de conceptes i valors a l’estructura i cultura organitzacional.
Proporcionar metodologia per a la implantació de programes de promoció de la salut als centres.
Generar evidència científica sobre els resultats en promoció de la salut.
Incentivar la formació en promoció de la salut als professionals assistencials i gestors sanitaris.
Facilitar l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut, afavorint les sinèrgies entre centres.